aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. wp

Planujemy zatrudnić pracownika na umowę na zastępstwo. Pracownik zastępowany pracuje u nas na 3/5 etatu. Czy z osobą, która przyjdzie na zastępstwo możemy zawrzeć umowę na pełny etat czy wymiar etatu musi odpowiadać etatowi osoby zastępowanej? W umowie planujemy zawrzeć też zapis, że jest to zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej zwolnieniem lekarskim, a następnie urlopem macierzyńskim i rodzicielskim. Czy należy określić prawdopodobną datę powrotu zastępowanej osoby do pracy?

Cel zawarcia umowy o pracę na zastępstwo przemawiałby za tym, aby pracownik, z którym zawierana jest taka umowa został zatrudniony w takim samym wymiarze czasu pracy, co pracownik zastępowany. Jednak żaden przepis prawa takiego wymogu wprost nie formułuje. Nie ma konieczności wskazywania w umowie o pracę na zastępstwo prawdopodobnej daty powrotu do pracy osoby zastępowanej.

Umowa o pracę na zastępstwo jest szczególną postacią umowy na czas określony, zawieraną w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Aby umowa na czas określony miała status umowy na zastępstwo, trzeba w niej jednoznacznie wskazać, kto będzie zastępowany (art. 251 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy).

Cel zawarcia umowy na zastępstwo przemawiałby za tym, aby pracownik, z którym zawierana jest taka umowa został zatrudniony w takim samym wymiarze czasu pracy, co pracownik zastępowany. Z drugiej strony, żaden przepis prawa takiego wymogu wprost nie formułuje. Wydaje się zatem, iż przyjęcie, że nie jest konieczne aby wymiar czasu pracy pracownika zastępującego był ten sam, co wymiar czasu pracy pracownika zastępowanego, nie wiąże się dla pracodawcy z istotnym ryzykiem naruszenia prawa.

Nie ma konieczności wskazywania w umowie o pracę na zastępstwo prawdopodobnej daty powrotu do pracy osoby zastępowanej. Okres, na który zawarto umowę na zastępstwo zostaje wyznaczony okresem usprawiedliwionej nieobecności pracownika zastępowanego.

 

Podstawa prawna:

  • art. 251 § 4 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

 

Maciej Karpiński
specjalista w zakresie prawa pracy

 

REKLAMA