aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraInformacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra, w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamiennej Góry”, które realizowane będzie w 2018 roku w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

1.Zadania objęte programem dotyczyć będą:
- demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest
- odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

2. Zadania realizowane będą przez Wykonawcę wybranego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, posiadającego niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do usuwania wyrobów zawierających azbest.

3. Dofinansowanie na w/w zadania będzie uzależnione od otrzymanej przez Gminę Miejską Kamienna Góra dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku nie zakwalifikowania się Gminy do powyższego Programu zadanie nie będzie realizowane.

4. Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

5. Wnioski można składać w tut. Urzędzie zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamiennej Góry”do dnia 31 stycznia 2018 r.

5.1. Wniosek o udzielnie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamiennej Góry powinien zawierać:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/ działki
2) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę/ lub kopia zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego z potwierdzeniem braku sprzeciwu – w przypadku demontażu azbestu
3) informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu jego wykorzystania zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011, Nr 8, poz.31)
4) ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71,poz.649), zmienionego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz.1089)
5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
6) Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
7) Oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu* z pomocy publicznej de minimis

Wszelkich informacji udziela pracownik Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w pok. 105 lub tel. 75 64-55-130. Wnioski do pobrania na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w zakładce Ochrona Środowiska/Azbest 2018/ lub w siedzibie Urzędu.