aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraNabór na wolne stanowisko pracownika samorządowego - podinspektor ds. kultury, sportu i turystki

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika samorządowego

- podinspektor ds. kultury, sportu i turystki

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta w Kamiennej Górze

Główne obowiązki:

 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury (przygotowywanie projektów statutów, regulaminów i umów oraz spraw związanych z ich likwidacją, tworzeniem lub łączeniem),
 • prowadzenie rejestru instytucji kultury oraz księgi rejestrowej, przygotowywanie odpisów z rejestru,
 • współpraca z miejskimi instytucjami kultury oraz Miejskim Centrum Kultury Fizycznej,
 • realizacja programów upowszechniających kulturę fizyczną,
 • promocja oferty turystycznej miasta w tym udział w targach i prezentacjach turystycznych,
 • współpraca z zagraniczną i polską branżą turystyczną,
 • prowadzenie spraw związanych z członkostwem miasta w stowarzyszeniach turystycznych,
 • obsługa kancelaryjna Gminnej Rady Sportu,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • redakcja tekstów na stronę internetową,
 • pomoc przy organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych,
 • utrwalanie wydarzeń, aktualności za pomocą zapisu audio-wideo oraz zdjęć z imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych,
 • współpraca w zakresie organizacji imprez i wydarzeń miejskich,
 • pomoc przy obsłudze delegacji z miast partnerskich ze szczególnym uwzględnieniem miast niemieckich.

Wymagane wykształcenie i staż pracy:
- wyższe i minimum 3 lata stażu pracy

Wymagania konieczne:

 • znajomość języka niemieckiego w stopniu dobrym,
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość zasad komunikacji społecznej,
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 • umiejętność obsługi oprogramowania: MS Word, MS Excel oraz programów graficznych,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o samorządzie gminnym wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustaw dotyczących działalności instytucji kultury,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych i pod presją czasu,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • spełnianie kryteriów wynikających z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność, komunikatywność i samodzielność,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
 • systematyczność, dokładność, kreatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • prawo jazdy kategorii B

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu w Kamiennej Górze plus ewentualne wyjazdy służbowe, obsługa delegacji zagranicznych praz imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych,
 • praca z monitorem ekranowym,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • budynek dostosowany w znacznej części do osób niepełnosprawnych, posiada windę przez co możliwy jest z zewnątrz dostęp do budynku dla osób poruszających się przy
 • pomocy wózków inwalidzkich,
 • liczne kontakty wewnętrzne i zewnętrzne.

Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dowodu osobistego, albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne lub karne skarbowe – podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.),
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku - podpisane własnoręcznie,
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe kandydata,
 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów (zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) oraz podpisane przez kandydata.

Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej. W przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 26 stycznia 2018 r. na adres /liczy się data wpływu do Urzędu/
Urząd Miasta
Pl. Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra
z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – podinspektor SP”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta w Kamiennej Górze po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej części rekrutacji.
Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra działa dwuetapowo:
I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.
II etap - z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 075 645-51-10.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze przy Pl. Grunwaldzkim 1 (pok. 206) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bipkamiennagora.pl. - Zarządzenie Burmistrza nr 142/09 z dnia 15 czerwca 2009 r.