aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej z gminnego zasobu nieruchomości :

 

Lp.

Nr lokalu

Położenie
lokalu
Pow.
użytkowa
lokalu
[m2]
udział
w częściach
wspólnych
budynku
i działce
[%]
Nr księgi
wieczystej
macierzystej
(gruntowej)
Nr ewid.
działki
siedliskowej
Przeznaczenie Cena wywoławcza
do przetargu
1 4 Ogorzelec nr 63 46,44 25,77 JG1K/00006604/5
wolna od wpisów i obciążeń
51/2
o pow. 0,08 ha
lokal
mieszkalny
23 000,00 zł

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości obędzie się w dniu 16 marca 2018 r. o godzinie 12,30 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Alei Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Wadium do przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych i 00/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 13 marca 2018 r. na niżej podane konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Wadium na poczet zakupu lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku nr 63, zlokalizowanym w Ogorzelcu”.

Wcześniejsze przetargi na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbyły się w dniach: I – w dniu 31.08.2017 r. oraz II w dniu 07.11.2017 r. III w dniu 12.02.2018 r. i zakończyły się wynikami negatywnymi.

BANK SPÓŁDZIELCZY
Kamienna Góra
02 8395 0001 0000 2075 2003 0026

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1061 ze zm.), zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie przepisów art. 43, ust. 1, pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami).

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości lokalowej pokrywa nabywca w całości.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Kamienna Góra,
w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Ogorzelec
na stronie internetowej gminy : www.gminakamiennagora.pl
na stronie internetowej : www.powiatowa.info