aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXLIV Sesja Rady Miasta odbędzie się 21 marca 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta.

 

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Wnioski, zapytania i interpelacje.
5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kamienna Góra w roku 2018”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamiennogórskiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kamienna Góra.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miejskiej Kamienna Góra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Sesji.