aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej z gminnego zasobu nieruchomości :

 

 

Lp.

Nr lokalu

Położenie
lokalu
Pow.
użytkowa
lokalu
[m2]
udział
w częściach
wspólnych
budynku
i działce
[%]
Nr księgi
wieczystej
macierzystej
(gruntowej)
Nr ewid.
działki
siedliskowej
Przeznaczenie Cena wywoławcza
do przetargu
1 2 Czadrów
Nr 10
36,62 13,29 JG1K/00004280/3
wolna od wpisów i obciążeń
73/1
o pow. 0,14 ha
lokal
mieszkalny
28 000,00 zł

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości obędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 11,00 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Alei Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Wadium do przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych i 00/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 24 kwietnia 2018 r. na niżej podane konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Wadium na poczet zakupu lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku nr 10, zlokalizowanym w Czadrowie”.

BANK SPÓŁDZIELCZY
Kamienna Góra
02 8395 0001 0000 2075 2003 0026

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1061 ze zm.), zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie przepisów art. 43, ust. 1, pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami).

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości lokalowej pokrywa nabywca w całości.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Kamienna Góra,
w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Czadrów
na stronie internetowej gminy : www.gminakamiennagora.pl
na stronie internetowej : www.powiatowa.info