aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójta Gminy Kamienna Góra ogłasza: ROKOWANIA po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż: - nieruchomości lokalowej z gminnego zasobu nieruchomości:

 

Lp.

Nr lokalu

Położenie
lokalu
Pow.
użytkowa
lokalu
[m2]
udział
w częściach
wspólnych
budynku
i działce
[%]
Nr księgi
wieczystej
macierzystej
(gruntowej)
Nr ewid.
działki
siedliskowej
Przeznaczenie Cena wywoławcza
do przetargu
1  5 Jawiszów 10 159,70 27,20 JG1K/00014907/8
wolna od wpisów i obciążeń
487/5 Lokal użytkowy
(z możliwością adaptacji
na lokal mieszkalny
zgodnie z decyzją
o warunkach zabudowy
nr 66/2013 z dnia 22.08.2013 r.
15 000,00 zł

Rokowania na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 07 maja 2018 r. o godzinie 14,00 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Alei Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Zaliczkę do rokowań w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych i 00/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 30 kwietnia 2018 r. na niżej podane konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Zaliczka na poczet zakupu lokalu użytkowego nr 5, położonego w budynku nr 10, zlokalizowanego w Jawiszowie”.

Przedmiotowa nieruchomość lokalowa nie została sprzedana w przetargach przeprowadzonych w dniach:
I przetarg – 31.08.2017 r.
II przetarg – 07.11.2017 r.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10 (pok. nr 201, I p.) do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godz. 15.30. Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób: „Rokowania 07.05.2018 r. - Jawiszów lokal użytkowy”.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać :
1. Imię, Nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. Datę sporządzenia zgłoszenia,
3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do w/w zgłoszenia należy dołączyć kopie dowodu wpłaty zaliczki.

BANK SPÓŁDZIELCZY
Kamienna Góra
02 8395 0001 0000 2075 2003 0026

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań. Zaliczka nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która w wyniku przeprowadzonych rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości lokalowej pokrywa nabywca w całości.

Organizatorowi rokowań przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Organizator rokowań zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonych rokowań jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu rokowań do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania rokowań.

Szczegółowych informacji dot. rokowań, udziela Referat Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 303 (II p.), tel. 75 610 62 76.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Kamienna Góra,
w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Jawiszów
na stronie internetowej gminy : www.gminakg.pl
na stronie internetowej : www.powiatowa.info