aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Przedwojów - działki

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z gminnego zasobu nieruchomości :

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny
działki

Powierzchnia
w ha
Położenie
działki
Nr KW Przeznaczenie Cena wywoławcza
nieruchomości
do przetargu
(brutto)
1 649/1 0,1654 Przedwojów JG1K /00003381/4
wolna od wpisów i obciążeń

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Uchwała Nr XXXVI/209/13
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
na obszarze gminy Kamienna Góra
(dla miejscowości Przedwojów)
74 430,00 zł
2 649/2 0,1735 78 075,00 zł
3 649/3 0,1827 82 215,00 zł
4 649/4 0,1902 85 590,00 zł
5 649/5 0,1931 86 895,00 zł
6 649/6 0,1935 87 075,00 zł
7 649/14 0,3053 137 385,00 zł
8 649/15 0,2018 90 810,00 zł
9 649/16 0,2013 90 585,00 zł
10 649/17 0,2007 90 315,00 zł
11 649/18 0,2002 90 090,00 zł

Przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędą się w dniu 16 października 2018 r. w niżej wymienionych godzinach:
dz. Nr 649/1 o godzinie 9,00
dz. Nr 649/2 o godzinie 9,30
dz. Nr 649/3 o godzinie 10,00,
dz. Nr 649/4 o godzinie 10,30,
dz. Nr 649/5 o godzinie 11,00,
dz. Nr 649/6 o godzinie 11,30,
dz. Nr 649/14 o godzinie 12,00,
dz. Nr 649/15 o godzinie 12,30,
dz. Nr 649/16 o godzinie 13,00,
dz. Nr 649/17 o godzinie 13,30,
dz. Nr 649/18 o godzinie 14,00,

w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.
Wadium do przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj.:
dz. Nr 649/1 – 7 443,00 zł zł (słownie:siedem tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i 00/100),
dz. Nr 649/2 - 7 807,50 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset siedem złotych i 50/100),
dz. Nr 649/3 - 8 221,50 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych i 50/100),
dz. Nr 649/4 - 8 559,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotychi 00/100),
dz. Nr 649/5 - 8 689,50 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 50/100),
dz. Nr 649/6 - 8 707,50 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset siedem złotych i 50/100),
dz. Nr 649/14 - 13 738,50 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych i 50/100),
dz. Nr 649/15 - 9 081,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i 00/100),
dz. Nr 649/16 - 9 058,50 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i 50/100),
dz. Nr 649/17 - 9 031,50 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzydzieści jeden złotych i 50/100),
dz. Nr 649/18 - 9 009,00 zł (słownie:dziewięć tysięcy dziewięć złotych i 00/100),
, które należy wpłacić w pieniądzu do dnia 12 października 2018 r. na niżej podane konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Wadium na poczet zakupu działki nr (wpisać odpowiedni) – obręb Przedwojów”

BANK SPÓŁDZIELCZY
Kamienna Góra
02 8395 0001 0000 2075 2003 0026

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2017 r., poz. 2278), zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości gruntowej pokrywa nabywca w całości.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Kamienna Góra,
w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Przedwojów,
na stronie internetowej gminy : www.gminakamiennagora.pl,
na stronie internetowej: www.powiatowa.info,
na stronie internetowej: www.czadrow.pl,
w Tygodniku Regionalnym RTI.

Więcej informacji pod nr telefonu : 75 610 62 76.