aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
gmina Kamienna Góra

Wójt Gminy Kamienna Góra zaprasza mieszkańców Gminy Kamienna Góra na spotkanie informacyjne, organizowane przez Ministerstwo Środowiska, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na ocieplenie domu, bądź na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego w ramach Krajowego Programu ”Czyste Powietrze”.

 

Zakres spotkania obejmować będzie trzy bloki tematyczne:
1. jakość powietrza (definicja niskiej emisji, przyczyny i skutki niskiej emisji, informacje o stanie powietrza w danym regionie),
2. propozycje wsparcia dla zwalczania niskiej emisji (program NFOŚiGW Czyste Powietrze oraz programy BOŚ S.A.),
3. warsztaty pisania wniosków do programu Czyste Powietrze.
Spotkanie odbędzie się 24 września 2018 roku (poniedziałek) o godz. 18:00 w Centrum Biblioteczno Kulturalnym w Krzeszowie.

Więcej informacji dostępnych jest w załączonym liście intencyjnym Ministerstwa Środowiska oraz ogłoszeniu z dnia 19.09.2018 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu poniżej:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Cel Programu Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioski należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej we Wrocławiu w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2029 r. do godz. 24.00.

Specjaliści Funduszu odwiedzą gminę i w przystępny sposób przybliżą założenia oraz zakres programu. W sposób warsztatowy przedstawiony zostanie sposób aplikowania do programu w tym rejestracja, określenie wielkości możliwego do uzyskania dofinansowania oraz proces wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Krajowy Program „Czyste Powietrze” skierowane jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. W ramach programu będzie możliwe uzyskanie dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (węgiel, drewno itp.) na nowoczesne źródła ciepła. Dofinansowany będzie zakup źródeł zasilanych:
- z miejskiej sieci ciepłowniczej (węzły ciepła),
- gazem ziemnym lub LPG,
- olejem opałowym,
- elektrycznością (w tym pompy ciepła),
- biomasą,
- węglem.

W przypadku źródeł zasilanych paliwami stałymi konieczne jest spełnienie przez źródło normy ekoprojekt (ecodesign). Źródła gazowe i olejowe muszą wykazać się klasą efektywności minimum A, z kolei pompy ciepła minimum klasą A+.

Montaż wyżej wymienionych źródeł może być również dofinansowany w obiektach nowo budowanych tj. nie oddanych jeszcze do użytku.
Oprócz montażu źródeł ciepła w ramach Programu możliwe będzie również pozyskanie dofinansowania na szerokie działania termomodernizacyjne w obiekcie jednorodzinnym w tym na:
- docieplenie ścian, stropów, dachów i podłóg,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.,
- montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- przyłącza do zakupionych źródeł ciepła (ciepłownicze, gazowe, elektryczne),
- montaż instalacji solarnych (kolektory słoneczne i fotowoltaika).

Wysokość dofinansowania zależna będzie od poziomu dochodów na członka gospodarstwa domowego i będzie wynosiła od 30% do nawet 90%. W ramach potrzeby można będzie również skorzystać z preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie pozostałych kosztów kwalifikowanych zadania. W przypadku montażu instalacji solarnych dofinansowanie udzielane jest jedynie w formie pożyczki.

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W razie szczegółowych pytań, informacji udzielają pracownicy WFOŚiGW we Wrocławiu – tel. (71) 333 09 40.

gmina Kamienna Góra  

Więcej szczegółów w załącznikach oraz linkach poniżej.
https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/ 

https://wfosigw.wroclaw.pl/ogloszenia/konkursynabory 

gmina Kamienna Góra

Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru wniosków

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (dalej: Program)
• Cel Programu
Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1332, z późn. zm.), należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania.

Przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, dla którego zostały uzyskane zgody na rozpoczęcie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.
• Beneficjenci
Beneficjentami są osoby fizyczne:
1. posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
o którym mowa w ust. 1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.

2. które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.
• Terminy i sposób składania wniosków
Wnioski należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej we Wrocławiu w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2029 r. do godz. 24.00.
1. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:
a. aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)
b. użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu
c. użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej w każdym z powyżej wymienionych przypadków, konieczne jest zarejestrowanie konta w Portal Beneficjenta na stronie WFOŚiGW.
Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie możliwe pobranie elektronicznej wersji wniosku. Tak pobrany wniosek należy wypełnić i złożyć poprzez Portal Beneficjenta, ePUAP lub po podpisaniu kwalifikowanym podpisem wysłać na adres e-mail WFOŚiGW.
W przypadku, gdy wersja elektroniczna wniosku będzie wysyłana przy użyciu ePUAP lub podpisu kwalifkowanego, należy również pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku.
2. W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifkowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego wersje papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW. Pełna instrukcja składania wniosku przy użyciu Portalu Beneficjenta została udostępniona w Bazie Wiedzy portalu.
3. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną w sposób
o którym mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w: Punktach Obsługi Klienta Programu Czyste Powietrze WFOŚiGW we Wrocławiu - Wrocław ul. Sztabowa 32; Oddział w Wałbrzychu, Szczawno Zdrój ul. Kolejowa 8; Oddział w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 31/32; Oddział w Legnicy, ul. Okrzei 16.
4. Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:
a. dla wniosku składanego przy użyciu aplikacji internetowej - data jego wysłania na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
b. dla wniosku w formie papierowej, w tym dla wniosku składanego przez aplikację internetową bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP:
a) termin wpływu wniosku do kancelarii WFOŚiGW – jeżeli wniosek
o dofinansowanie został dostarczony osobiście albo za pośrednictwem kuriera,
b) lub
c) data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.).
5. Sposób potwierdzenia terminu wpływu wniosku do WFOŚiGW:
a. wnioski w wersji elektronicznej – potwierdzenie z aplikacji internetowej na adres e-mail wnioskodawcy, lub UPO
b. wnioski w wersji papierowej – stempel kancelarii na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie lub potwierdzenie odbioru przesyłki.
6. Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
7. Wniosek o dofinansowanie złożony do niewłaściwego WFOŚiGW zostanie zwrócony wnioskodawcy bez rozpatrzenia wraz z informacją o właściwym terytorialnie WFOŚiGW.
8. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.
• Budżet naboru
Budżet na realizację celu programu wynosi do 103 mld zł, w tym:
1. dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacje) – do 63,3 mld tys. zł,
2. dla zwrotnych form dofinansowania (pożyczki) – do 39,7 mld tys. zł.

• Formy dofinansowania
Dofinansowanie będzie udzielane w formie:
1. Dotacji,
2. Pożyczki,
3. Dotacji i pożyczki.
• Intensywność dofinansowania

20 gmina tabela 

1. Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych.
2. Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Kwota ta jest określona we wniosku o dofinansowanie; zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

• Warunki dofinansowania
1. Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie
2. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat; okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej
3. Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy.
4. Wnioskowanie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji nie wymaga równoczesnego wnioskowania o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki. Beneficjent może ubiegać się wyłącznie
o dofinansowanie w formie dotacji, wyłącznie o dofinansowanie w formie pożyczki lub dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.

• Kwalifikowalność wydatków
1. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem że,
a. przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
b. okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
c. przedsięwzięcie zostało rozpoczęte po 01.01.2018 r. i nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
d. przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
2. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł;
3. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł;
4. Szczegółowe limity jednostkowych kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych zakresów prac w ramach przedsięwzięcia są podane w Programie priorytetowym w punkcie 9 „Maksymalne koszty jednostkowe”;
5. Wymagania dla dokumentacji, usług, urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych stanowiących koszty kwalifikowane są określone w załączniku nr 1 „Wymagania techniczne” do Programu priorytetowego.
6. Rodzaje kosztów kwalifikowanych wskazane są w punkcie 6 Programu priorytetowego.
• Rodzaje przedsięwzięć
1. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:
a. demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690)
b. instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami
c. zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki
d. wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).
2. Zakres rzeczowy przedsięwzięć do dofinansowania w ramach Programu powinien być zgodny z zakresem i warunkami kosztów kwalifikowanych wymienionych w punkcie 6 Programu.
• Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu
Koordynator programu: Elżbieta Ruszkiewicz, nr tel.: (71) 333 09 40

20 gmina list