aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450), oraz zgodnie z uchwałą Rdy Gminy Marciszów nr II/7/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2019 roku w formie powierzenia lub wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz w/w podmiotom, w obszarach:

 

1. "Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji". Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2019 roku wynosi 50.000,00 zł.
2. "Przeciwdziałanie patologiom społecznym". Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2019 roku wynosi 20.000,00 zł.
Miejsce i termin składania ofert określonych w pkt.1: Sekretariat Urzędu Gminy w Marciszowie, ul. Szkolna 6 w terminie do dnia 24 stycznia 2019 r. do godz.15.30 lub za pośrednictwem poczty. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego. Termin na zadania pkt.2 określony zostanie w terminie późniejszym.

Wszelkich informacji na temat konkursu można uzyskać w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Marciszowie, ul. Szkolna 6 (pok. 6) lub na stronie internetowej www.bip.marciszow.pl