aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraIX Sesja Rady Miasta odbędzie się 17 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z VII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Parkowej, Wojska Polskiego, T. Kościuszki i M. Skłodowskiej-Curie w Kamiennej Górze.
8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wnioski.

12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Sesji.