aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 r., poz. 506 ze zm. ), art. 25 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2020, poz. 65 ze zm.) - Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży :

 

Lp.

Nr ewidencyjny
działek

Powierzchnia
w ha
Położenie
działek
Nr KW Przeznaczenie Cena wywoławcza
nieruchomości
do przetargu
(brutto)
1 132/2 0,0643 Obręb 6
Miasta Kamiennej Góry
przy ul. Okrzei nr 14
JG1K /00013832/4
dział IV księgi wieczystej
– obciążony hipoteką na kwotę:
50 801,70 zł
dział III księgi wieczystej
ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością
nieruchomość wpisana do rejestru zabytków
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 5. MW1
Tereny zabudowy produkcyjnej – 4. P
Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej – 2.MW/U.
Uchwała Nr VI/38/07
Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki,
Aleja Wojska Polskiego, Okrzei oraz rzek Bóbr i Zadrna
w Kamiennej Górze
98 400,00 zł

 

Przedmiotowa nieruchomość wipsana jest do rejestru zabytków województwa jeleniogórskiego pod nr 1338/J na podstawie decyzji Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 15 czerwca 1998 r.

Zastosowano 20 % bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków na podstawie uchwały Nr IV/25/19 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 lutego 2019 roku.

Zbycie przedmiotowej nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018, poz. 2204 z późn. zmianami), winny złożyć wnioski o jej nabycie w terminie do 19.03.2020 r.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi po upływie w/w terminu.

Niniejszy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń :
- Urzędu Gminy Kamienna Góra,

Ponadto informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej (wpisanej do rejestru czasopism) – www.powiatowa.info, oraz na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra : www.gminakamiennagora.pl

 

REKLAMA