Print

gmina Kamienna GóraNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020 poz. 713 ze zm. ), art. 35, 37 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2020 poz. 65 ze zm.) - Wójt Gminy Kamienna Góra podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży :

 

• Przeznacza się do sprzedaży udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym z gminnego zasobu nieruchomości :

Lp.

Położenie lokalu

Pow. użytkowa budynku

[m2]

udział w częściach wspólnych budynku i działce

[%]

Nr księgi wieczystej

macierzystej

(gruntowej)

Nr ewid.

działki siedliskowej

Przeznaczenie

Ogólna cena udziału w nieruchomości

1

Ogorzelec nr 36

98,15

1/2

JG1K/00008139/8 (dla działki)

wolna od wpisów i obciążeń

79/5

o pow.

0,0240 ha

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym

24 000,00 zł

Udział w prawie własnośći przedmiotowej nieruchomości zostanie sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz ich współwłaścicieli.

• Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2020 r., poz. 65 z późn. zmianami), winny złożyć wnioski o jej nabycie w terminie do 14.10.2020 r.

• Sprzedaż udziału w nieruchomości nastąpi po upływie w/wym. terminu.

Niniejszy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń :
- Urzędu Gminy Kamienna Góra,( w holu, przed drzwiami wejściowymi do urzędu),
- w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi : Ogorzelec
Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej (wpisanej do rejestru czasopism) – www.powiatowa.info, oraz na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra: www.gminakamiennagora.pl