aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra - lokal użytkowy Al. Wojska Polskiego - I przetarg

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 140,43 m2, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Aleja Wojska Polskiego 7. Budynek przy ul. Aleja Wojska Polskiego 7 w Kamiennej Górze położony jest na działce nr 110/3, obręb nr 6 o pow. 584 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00015114/9.

 

Przetarg odbędzie się 25 marca 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211.

Cena lokalu użytkowego z 136/1000 udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 185 000,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości
18 500,00 zł do dnia 18 marca 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra
Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości – 2021), na stronie miasta www.kamiennagora.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości –2021).

REKLAMA