aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów. 

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z póź. zm.), mogą składać wnioski do dnia 31.05.2016 r. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08