aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

OGŁOSZENIE ? lokal Ogorzelec ? I przetarg

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości lokalowej z gminnego zasobu nieruchomości :

Lp.

Nr lokalu

Położenie lokalu

Pow. użytkowa lokalu

 [m2]

udział w częściach wspólnych budynku i działce

[%]

Nr księgi wieczystej

macierzystej

(gruntowej)

Nr ewid.

 działki siedliskowej

Przeznaczenie

Cena wywoławcza do przetargu

1

4

Ogorzelec bud. nr 63

46,44

25,77

JG1K/000025709/0

wolna od wpisów i obciążeń

51/2

o pow. 0,08 ha

Lokal mieszkalny

33 500,00 zł

            Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości obędzie się w dniu  11 lutego 2022 r.   o godzinie 9,00 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Alei Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

            Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości:  4 000,00 zł do dnia 08 lutego 2022 r. na konto depozytowe Gminy Kamienna Góra  BANK SPÓŁDZIELCZY Kamienna Góra nr 04 8395 0001 0000 2075 2009 0033  z dopiskiem ?Wadium  na poczet zakupu lokalu mieszkalnego nr 4, położonego   w budynku nr 63, zlokalizowanego  w Ogorzelcu?. Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Kamienna Góra.

            Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone  na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg   uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

            Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny o łącznej pow. 46,44 m2, w tym: kuchnia o pow. 6,00 m2, pokój o pow. 14,72 m2 ,pokój o pow. 13,88 m2 , pokój o pow. 8,76 m2 ,położony na II piętrze w budynku nr 63 w Ogorzelcu. Do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przynależą dwie komórki o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej: 11,65 m2.

            Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości  lokalowej  pokrywa nabywca w całości. 

            Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania  ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

            Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń

  • Urzędu Gminy Kamienna Góra,
  • w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Ogorzelec
  • na stronie internetowej gminy : gminakamiennagora.pl
  • na stronie internetowej : powiatowa.info

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy Kamienna Góra, pok. 303 (IIp.), tel. 75 6106278.

REKLAMA