aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna Góra, Ciepłe Mieszkanie

OGŁOSZENIE program „Ciepłe Mieszkanie”

            Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Przyjmowanie wniosków odbędzie się w terminie 15.03.2023. r - 14.04.2023 r. w Urzędzie Gminy w Kamiennej Górze /sekretariat/ pok. nr 201 I - piętro.

Informacje w sprawie dotacji można uzyskać w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Czadrowie pod nr tel. 75 613 99 99.  Konsultacja wniosków po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

            Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Kamienna Góra posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i przeznaczony jest na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

  • zakup i montaż źródła ciepła,
  • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania programu.

Dodatkowo mogą być wykonane:

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/ zbiornika na gaz do kotła;
  • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
  • zakup montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
  • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Warunki dofinansowania wg III progów dochodowych:

1. Dla osób o dochodzie rocznym nieprzekraczający do 120.000 zł - do 30 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 15.000 zł na lokal mieszkalny;

2. Dla osób z przeciętnym miesięcznym dochodem na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekraczającym 1.673,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2.342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym do 60 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 25.000,00 zł;

3. Dla osób z przeciętnym miesięcznym dochodem na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekraczający 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym, i 1.260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym - do 90 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 37.500,00 zł.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Urzędu Gminy Kamienna Góra w zakładce Samorząd – „Ciepłe Mieszkanie” pod adresem: https://gminakamiennagora.pl/aktualnosci/cieple-mieszkanie/.

ZAPRASZAMY

REKLAMA